Tematyka

| ecdl | informatyka | technologie informacyjne | podyplomowe | dla nauczycieli | warszawa |

Program studiów

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011roku „O zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym”, SGGW w Warszawie reformuje programy nauczania studiów podyplomowych, wprowadzając Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Punkty ECTS zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych są uniwersalną i wymierną miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, który jest niezbędny do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. System ten ułatwia procedury związane z uznawaniem ukończonych studiów za granicą.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych Informatyki i Technologii Informacyjnej będą posiadać odpowiednią wiedzę i przygotowanie teoretyczne w zakresie tematycznym studiów oraz praktyczne umiejętności umożliwiające samodzielne i efektywne:

  • posługiwanie się oprogramowaniem użytkowym MS Office;
  • wykorzystywanie oprogramowania MS Office w zaawansowanych zastosowaniach (również z wykorzystaniem makr, VBA i SQL);
  • projektowanie stron internetowych z wykorzystaniem np. XHTML, PHP;
  • przygotowywanie aplikacji użytkowych z wykorzystaniem języka programowania, np. C++;
  • tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych i zarządzanie platformą e-learningową, np. Moodle;
  • nauczanie „Zajęć komputerowych” i „Informatyki” w szkołach podstawowych, gimnazjach w szkołach ponadgimnazjalnych, jak również na wszystkich kierunkach studiów wyższych.