Rekrutacja

| ecdl | informatyka | technologie informacyjne | podyplomowe | dla nauczycieli | warszawa |

Zasady i terminy

Kandydaci przyjmowani są bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór na studia podyplomowe Informatyki i Technologii Informacyjnych trwa do 30 września 2017 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Studia uruchamiane są po przyjęciu minimum 27 osób. Maksymalna liczba miejsc na studiach wynosi 31 osób.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu wymogów rekrutacji: dostarczenie wymaganych dokumentów i dokonaniu wpłaty za przynajmniej pierwszy semestr studiów oraz złożeniu jej potwierdzenia.

Regulamin studiów do pobrania: pdf

Wymagane dokumenty

W celu zarezerwowania miejsca na studiach należy przesłać na adres e-mail: infouz@sggw.pl:

1. Karta kandydata  doc pdf
2. Potwierdzenie dokonania części wpisowej opłaty za studia w wysokości 300 PLN

Uwaga! O kolejności rezerwacji miejsca decyduje termin wpłynięcia na maila ww dokumentów.

Następnie w ciągu dwóch tygodni należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście pozostałe dokumenty, czyli:

1. Podanie o przyjęcie na studia podpisane własnoręcznie doc pdf
2. Kwestionariusz osobowy podpisany własnoręcznie doc pdf
3. Odpis lub poświadczona przez uczelnię wyższą kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (*) (**)

 (*) osoby, które ukończyły studia wyższe, ale jeszcze nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów mogą złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wystawione przez Dziekanat macierzystej Uczelni.
(**) W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikacje dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Składanie dokumentów

Dokumenty można:

 • złożyć osobiście w dziekanacie Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW (budynek 34, piętro III, pokój 3/36B i 3/35);

Przed złożeniem osobistym dokumentów prosimy o kontakt e-mail bądź telefoniczny (22-59-37-214, 22-59-37-210, p. Aneta Ryńska).

 • przesłać pocztą na adres:
  Dziekanat Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
  Podyplomowe Studia Informatyka i Technologie Informacyjne
  ul. Nowoursynowska 159
  02-776 Warszawa
  Aneta Ryńska – do rąk własnych

Opłata za studia

Opłata za studia wynosi 4800 zł, jeżeli jest regulowana od razu za całe studia lub 5100 zł, jeżeli jest regulowana w 2 ratach. Opłata za studia zawiera część wpisową w wysokości 300 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji kandydata.

Jeżeli chcesz uregulować opłatę od razu za całe studia:

 • 300 zł części wpisowej opłacasz przy rezerwacji miejsca
 • 4500 zł części głównej opłacasz i dostarczasz potwierdzenie do 18 września 2017 roku.

Jeżeli chcesz uregulować opłatę za studia w 2 ratach:

 • 300 zł części wpisowej opłacasz przy rezerwacji miejsca
 • 2400 zł jako pierwszą ratę części głównej opłacasz i dostarczasz potwierdzenie do 18 września 2017 roku.
 • 2400 zł jako drugą ratę części głównej opłacasz i dostarczasz potwierdzenie przed rozpoczęciem zajęć na drugim semestrze,

Opłat możesz dokonać przelewem lub przekazem pocztowym. Potwierdzenia ich dokonania należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: infouz@sggw.pl

Zwróć uwagę na właściwe wypełnienie danych do przelewu (wzór poniżej) !!!

Dane do przelewu (DLA KANDYDATÓW NA VII EDYCJĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018):
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

nr konta bankowego:
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
tytułem: 507-10-130400-P00235-99 ITI, Twoje imię i nazwisko

Osoby, którym czesne pokrywa zakład pracy proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Możliwości dofinansowania studiów:http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=195

Dane do przelewu opłaty za wystawienie świadectwa ukończenia studiów (TYLKO DLA UCZESTNIKÓW VI EDYCJI W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017):
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

nr konta bankowego:
52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
tytułem: ITI, Świadectwo, Twoje imię i nazwisko