Informacje

| ecdl | informatyka | technologie informacyjne | podyplomowe | dla nauczycieli | warszawa |

Organizacja studiów

Studia podyplomowe „Informatyka i Technologie Informacyjne” funkcjonują przy Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.

Kierownik studiów:
dr inż. Tomasz Woźniakowski

Obsługa administracyjno-biurowa studiów:
dr Ewa Jałowiecka – sekretarz studiów

Kto może uczestniczyć w studiach?

Słuchaczami studiów podyplomowych „Informatyki i Technologii Informacyjnych” mogą być osoby, które ukończyły dowolny kierunek studiów wyższych oraz posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

Jaka jest tematyka studiów?

Naszym zdaniem zakres tematyczny studiów jest atrakcyjny zarówno dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki i technologii informacyjnych, jak i takich, które chcą posiadana wiedzę uporządkować i poszerzyć. Tematyka studiów obejmuje osiem obszarów: (1) podstawy technologii informacyjnych, (2) użytkowanie komputerów i systemy operacyjne, (3) oprogramowanie użytkowe, (4) programowanie komputerów, (5) technologie komunikacyjne i sieci komputerowe, (6) projektowanie stron i portali internetowych, (7) metodykę prowadzenia szkoleń i nauczania z wykorzystaniem e-learningu. Szczegóły znajdziesz w dziale Tematyka.

Ile trwają studia?

Zajęcia na studiach trwają 3 semestry (realizowane w ciągu 12 miesięcy) i obejmują 350 godzin, w tym 124 godzin wykładów (35% zajęć) i 226 godzin ćwiczeń (65% zajęć).

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, co 2 – 3 tygodnie. I semestr studiów trwa od października 2017 roku do lutego 2018 roku, II semestr od lutego 2018 roku do czerwca 2018 roku, a III semestr od czerwca 2018 roku do października 2018 roku. Plan zajęć został ułożony z uwzględnieniem przerw na ferie zimowe (w terminie dla województwa mazowieckiego) oraz na wakacje (w lipcu i sierpniu).

Jak wyglądają zajęcia?

Zdecydowana większość zajęć (226 godzin) ma charakter uniwersalnych laboratoriów, prowadzonych w salach komputerowych, z założeniem indywidualnego dostępu do komputera przez każdego uczestnika. Obejmują one niezbędne wprowadzenie teoretyczne (10-30% czasu trwania) oraz ćwiczenia praktyczne (70-90% czasu trwania). Pozostałe 124 godzin zajęć to wykłady autorskie. Szczegółowy program studiów znajdziesz w dziale Dydaktyka.

Iloma miejscami dysponujemy?

Studia uruchamiane są po przyjęciu minimum 27 osób. Maksymalna liczba miejsc na studiach jest ograniczona do 31 osób.

Ile kosztują studia?

Opłata za studia wynosi 4800 zł, jeżeli jest regulowana od razu za całe studia lub 5100 zł, jeżeli jest regulowana w 2 ratach. Opłata za studia zawiera część wpisową w wysokości 300 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji kandydata. Szczegółowe informacje znajdziesz w dziale Rekrutacja.

Jak wygląda zaliczenie?

Każdy semestr studiów kończy się egzaminem w formie testu elektronicznego z zakresu tematycznego zrealizowanego w trakcie semestru. Po pomyślnym zdaniu egzaminów kończących wszystkie 3 semestry, pomyślnie ukończysz studia. Przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla uczestnika studiów.

Co otrzymujesz po ukończeniu studiów?

świadectwo ukończenia
Absolwenci studiów po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wniesieniu wszystkich opłat otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Informatyki i Technologii Informacyjnych według obowiązujących przepisów.

uprawnienia do nauczania

Posiadanie w/w świadectwa oznacza uzyskanie kwalifikacji do nauczania „Zajęć komputerowych” i „Informatyki” w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku „W sprawie szczegółowych kalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli”), po odbyciu praktyki dydaktycznej w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych w liczbie 60 godzin i potwierdzeniu jej przez organizatorów studiów (zgodnie z rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku „W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela”).

Zgodnie z rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku „W sprawie szczegółowych kalifikacji wymaganych od nauczycieli …” do zajmowania stanowiska nauczyciela wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

certyfikaty

Absolwenci naszych studiów otrzymują pięć certyfikatów wystawianych we współpracy z Microsoft, które potwierdzają uzyskane w trakcie studiów kompetencje: (1) Microsoft Text Documents Processing Developer in Word; (2) Microsoft Spreadsheets and Data Processing Developer in Excel; (3) Microsoft Data Base Developer in Access; (4) Microsoft Multimedia Presentations Developer in PowerPoint; (5) Microsoft Programmer and Application Developer in VBA.

Ponadto nasze studia doskonale przygotowują uczestników do uzyskania Europejskich Certyfikatów Umiejętności Komputerowych (ECDL-Start, ECDL-Core, ECDL-Advanced i ECDL-WebStarter). W tym celu należy zdać odpowiednie egzaminy i wnieść dodatkowe opłaty ustalone przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie http://www.ecdl.pl/